Wardrobes & Armoires

Pueblo White Armoire
SKU: 360 ARMOIRE
Size: 47-1/4 x 22-3/4 x 77-1/2
Price: $1,099.00
Pueblo Black Armoire
SKU: 370 Armoire
Size: 47-1/4 x 22-3/4 x 77-1/2
Price: $1,099.00
Pine Wardobe
SKU: ARC549XP
Size: 38x23.75x72
Price: $1,119.00
Pine Wardobe
SKU: ARC560S
Price: $905.00
Alder Shaker Armoire
SKU: ARC6166XS
Size: 37.25x19.38x68.25
Price: $1,289.00
Pine Wardrobe
SKU: ARC649XU
Size: 38.25x23x72.25
Price: $769.00
Beach White Armoire
SKU: BD07-2033A
Size: 32x18x60.5
Price: $735.00